Canllaw Cyflwyno Cais

 • DARPARU TYSTIOLAETH YN ERBYN MEINI PRAWF HANFODOL A GALLUOEDD YMDDYGIADOL YN ADRAN GWYBODAETH ATEGOL Y FFURFLEN GAIS 

 • Adran “Gwybodaeth Ategol” y ffurflen gais yw rhan bwysicaf eich cais. Dylech dalu sylw arbennig i’r adran hon, gan mai dyma lle cawn wybod pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd.  Bydd eich cais yn cael ei asesu drwy gymharu’r hyn rydych wedi ei ysgrifennu a’r meini prawf a galluoedd hanfodol a nodir yn y fanyleb person.

   

  Wrth nodi anghenion swydd, rydym yn defnyddio meini prawf hanfodol/dymunol, gyda rhai ohonynt yn alluoedd ymddygiadol/technegol, a nodir hyn oll yn y fanyleb person.

   

  Rhaid ichi gyfeirio at bob un o’r meini prawf a’r galluoedd a nodir yn y fanyleb person ac ymdrin â phob un yn ei dro. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn rhoi strwythur rhesymegol i’ch gwybodaeth ategol ac yn eich galluogi i roi tystiolaeth o’r ymddygiad, profiad, gwybodaeth a sgiliau sydd gennych ymhob maes drwy roi enghreifftiau ymarferol o’ch galluoedd. Rhowch unrhyw dystiolaeth hefyd o’r gofynion dymunol sydd wedi eu nodi yn y fanyleb person.  Bydd cwblhau’r adran ‘Gwybodaeth Ategol’ fel hyn yn rhoi’r cyfle gorau i chi gael eich rhoi ar y rhestr fer.

   

  Peidiwch â rhoi cyfres o ddatganiadau heb dystiolaeth. Er enghraifft:

   

   “Mae gennyf wybodaeth am y prosesau a ddefnyddir yn y rôl” neu “Rwyf yn gyfathrebwr effeithiol”

   

  Ni fydd datganiadau moel fel hyn yn rhoi tystiolaeth i’r panel sy’n creu’r rhestr fer o’r hyn rydych wedi ei wneud.

   

  Wrth roi tystiolaeth, disgrifiwch

   

  •   yr hyn a wnaethoch,

  •   sut y gwnaethoch e,

  •   pam y gwnaethoch e, a

  •   yr effaith a gafodd,

   

  Bydd hyn yn dangos eich bod yn deall yr hyn sydd ei angen a’ch bod yn gallu ei wneud. 

 • Wrth ddarparu tystiolaeth, meddyliwch am enghraifft lle rydych wedi arddangos y maen prawf neu’r gallu a nodir a defnyddiwch fodel “STAR” fel tystiolaeth fel a ganlyn: 

 • Mae ‘Fframwaith Galluoedd Ymddygiad’ a ‘Fframwaith Galluoedd Technegol’ (pan yn berthnasol) ar gael i’ch helpu i ddeall y galluoedd y nodir hwynt yn y Fanyleb Person. I ddefnyddio’r fframweithiau galluoedd, darllenwch y ‘datganiad cychwynnol’ yn gyntaf. Mae hwn o dan deitl y gallu penodol dan sylw. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall ystyr y gallu hwnnw. Yna, edrychwch ar y lefel ar gyfer y gallu hwnnw.  Bydd y disgrifiadau a geir yn y lefel benodol yn eich helpu i ystyried pa dystiolaeth sydd angen i chi ei chyflwyno yn yr adran ‘Gwybodaeth Ategol’

 • Sylwer: Rhow chdystiolaeth o unrhyw gymwysterau proffesiynol/masnach a/neu aelodaeth o gyrff proffesiynol/masnach gofynnol (os yn berthnasol) yn adrannau ‘Addysg aHyfforddiant’ a/neu ‘Aelodaeth Cyrff Proffesiynol’ y ffurflen gais. 

   

  Ni ddylai’r adran gwybodaeth ategol gynnwys eich CV na gwybodaeth bersonol fel enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost ac ati.