Pam gweithio i ni?


 Fel cyflogwr mwyaf Cymru, mae Cyngor Caerdydd yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gwaith a phecyn hael ac esgynnol o fanteision.

 • Cyflog

  Cyflog cystadleuol yng nghyd-destun strwythur tâl teg gydag adolygiadau tâl blynyddol a'r cyfle am godiadau cyflog cynyddrannol. 

 • Manteision

  Ystod o fanteision i wella’r pecyn cyflog cyffredinol gan gynnwys hawl awtomatig i'r Cynlluniau Pensiwn Athrawon neu Lywodraeth Leol, fel sy'n briodol. Byddwch hefyd yn gallu manteisio ar becyn gwyliau blynyddol helaeth ynghyd â manteision eraill.  

 • Polisïau sy’n Dda i’r Teulu

  Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr sy’n cefnogi cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. Mae gennym amrywiaeth helaeth o bolisïau wedi’u dylunio i helpu cyflogeion i gael cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.  

 • Urddas yn y Gwaith

  Rydym yn annog ac yn disgwyl amgylchedd lle na oddefir ymddygiad annerbyniol a lle mae pawb yn cael eu trin ag urddas a pharch.  

 • Iechyd a Llesiant

  Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i hyrwyddo a chefnogi iechyd a llesiant ei gyflogeion. 

 • Dysgu a Datblygu

  Mae datblygu parhaus yn cael ei gydnabod gan y Cyngor fel dull hanfodol er cynnal safonau uchel darpariaeth gwasanaeth yn ogystal ag ymglymiad cyflogeion.