Swyddi Gwag

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Felly, er nad yw’n ofynnol er mwyn gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion sydd wedi'u tangynrychioli gan gynnwys y rheiny;

 

•   sydd dan 25

•   nad ydynt mewn gwaith, addysg na hyfforddiant

•   o’n cymunedau lleol gan gynnwys unigolion anabl, gofalwyra’r rheiny o gymunedau Pobl Ddu a Lleiafrifoedd Ethnig a LHDTh+ Caerdydd  

•   sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg

 

Ni ddylai unrhyw ymgeisydd, cyflogai neu ddefnyddiwr gwasanaeth gael ei drin yn llai ffafriol ar sail oedran, anabledd, hunaniaeth rywiol/ailbennu rhywiol, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, (gan gynnwys cyplauo’r un rhyw), hil, crefydd, cred neu ddiffyg cred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol a’r Iaith Gymraeg.

    Angen help i ymgeisio am y swyddi hyn? Cysylltwch â’r Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith 

    Ffôn: 029 2087 1071

    Ebost: CyngoriMewniWaith@caerdydd.gov.uk