Swyddi Gwag

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniadar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau ganunigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys y rheini:

 

•sy’n 25 oed ac yn iau;

•nad ydynt mewncyflogaeth, addysg na hyfforddiant;

•o’n cymunedau lleol, ynbenodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rheini o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd aLleiafrifoedd Ethnig a chymuned LHDT+ Caerdydd;

•gallu cyfathrebu'n rhuglyn y Gymraeg a/neu ieithoedd cymunedol eraill.

 

Ni ddylai unrhyw ymgeisydd, cyflogai neu ddefnyddiwr gwasanaeth gael eidrin yn llai ffafriol ar sail oedran, anabledd, hunaniaeth rywiol/ailbennurhywiol, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, (gan gynnwyscyplauo’r un rhyw), hil, crefydd, cred neu ddiffyg cred, rhyw, cyfeiriadeddrhywiol a’r Iaith Gymraeg.

 

Ymgeiswyrgydag anableddau

 

Mae Cyngor Caerdydd yn achrededig felCyflogwr Hyderus ag Anabledd ac mae’n hyrwyddo ymrwymiad i arfer da mewncyflogaeth anabledd. Yn rhan o’r ymrwymiad hwn, cynigir cyfweliad i ymgeiswyrag anabledd ac sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y rôl, gan ofyniddynt cyn dod a oes angen gwneud unrhyw addasiadau rhesymol i’w galluogi igymryd rhan yn y broses.

    Angen help i ymgeisio am y swyddi hyn? Cysylltwch â’r Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith 

    Ffôn: 029 2087 1071

    Ebost: CyngoriMewniWaith@caerdydd.gov.uk