Fframwaith Cymhwysedd Ymddygiadol


Cefnogi Gwerthoedd y Cyngor

Rhoi ein Cwsmeriaid yn Gyntaf (Craidd)

Mae’r cymhwysedd hwn yn ymwneud â rhoi cwsmeriaid wrth wraidd ein gweithgareddau, gan wrando arnynt a bod yn barod i wneud pethau’n wahanol i ddiwallu eu hanghenion.

Lefel 1 – Ein nodau

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5

Sicrhau ein bod yn deall pwy yw ein cwsmeriaid

 

Bod yn gwrtais, yn gymwynasgar ac yn ystyriol a chymryd amser i wrando ar gwsmeriaid

 

Gweithio  gyda  chydweithwyr i helpu i ddiwallu anghenion cwsmeriaid

Ceisio deall anghenion ein cwsmeriaid

 

Gofyn am adborth gan gwsmeriaid

 

Defnyddio adborth i lywio ein gweithrediadau, ein blaenoriaethau a’n hargymhellion

Annog a chefnogi eraill i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych

 

Ymgynghori ac ymgysylltu â grwpiau cymunedol a chwsmeriaid i nodi anghenion cwsmeriaid

 

Datblygu ffyrdd o weithio, prosesau a strwythurau o ran gwelliannau parhaus i wasanaeth cwsmeriaid 

 

Sicrhau bod barn cwsmeriaid yn cael ei hystyried yn llawn wrth gynllunio gwasanaethau

 

Hyrwyddo a sicrhau trefniadau cydweithio rhwng gwasanaethau i wella gofal cwsmeriaid

 

Herio eraill ym mhob rhan o’r sefydliad i wella'r gwaith o ddarparu gwasanaethau

 

 

Dadansoddi gwasanaeth o ‘safbwynt y cwsmer’ er mwyn sicrhau gwasanaeth amserol a hyblyg o ansawdd uchel

 

Deall ac arwain eraill tuag at ymyrraeth gynnar, camau atal a lleihau’r galw a achosir drwy fethiant gwasanaeth

 

Rhoi’r cwsmer wrth wraidd gwaith trawsbortffolio a phartneriaethau allanol: ceisio sicrhau y darperir gwasanaethau diffwdan, effeithlon a hygyrch  

 

Defnyddio dulliau trylwyr i brofi, adolygu a gwella profiad cwsmeriaid

 

Cyflawni Pethau (Craidd)

Mae’r cymhwysedd hwn yn ymwneud ag ysgogiad, brwdfrydedd a chymhelliant personol i gyflawni a rhagori ar dargedau, fel ein bod yn canolbwyntio ar yr hyn sydd angen ei wneud, a chyflawni hynny.

Lefel 1 – Ein nodau

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5

Sicrhau bod tasgau’n cael eu cwblhau i safon uchel a’u cyflawni

 

Cyfrannu at sicrhau ffyrdd effeithlon o weithio

 

Monitro a gwirio eich cynnydd eich hun yn erbyn gofynion

Sicrhau bod eich allbynnau eich hun ac eraill, lle y bo’n briodol, yn bodloni gofynion

 

Nodi a chyfleu blaenoriaethau i bobl berthnasol  

 

Nodi lle mae’r adnoddau a’r sgiliau cywir ar gael

Sefydlu ffyrdd o fesur a meincnodi perfformiad

 

Ymrwymo digon o adnoddau ac amser i gyflawni a gwella canlyniadau

 

Diffinio a chyfleu ffactorau llwyddiant hanfodol i ddarparu gwasanaeth

Gwneud penderfyniadau a phennu blaenoriaethau  ar sail costau, buddion a risgiau a gyfrifir.

 

Cefnogi ac ysgogi mentrau gwella perfformiad newydd

 

Canfod, nodi a chymryd camau i fynd i’r afael â rhwystrau sefydliadol er mwyn sicrhau canlyniadau gwell  

 

Adnabod a chydnabod perfformiad pobl eraill

Sicrhau bod perfformiad yn canolbwyntio ar wella canlyniadau’n barhaus ar gyfer cwsmeriaid a’r rhanbarth dinesig yn ei gyfanrwydd 

 

Ymgysylltu â phartneriaid mewnol a/neu allanol ar lefel strategol er mwyn sicrhau bod perfformiad yn cael ei optimeiddio

 

Cymryd camau angenrheidiol a gwneud  dewisiadau  caled er mwyn sicrhau bod canlyniadau’n cael eu cyflawni. 

 

Nodi a datrys rhwystrau systemig neu strwythurol i berfformiad. 

 

Meithrin diwylliant o gyflawni ac ymrwymiad a rennir i ragori ar dargedau. 

Cymryd Cyfrifoldeb Personol (Craidd)

Mae’r cymhwysedd hwn yn ymwneud â bod yn gyson â’n gwerthoedd ein hunain a rhai’r cyngor, a bwrw ati i gefnogi newid a’i gyflawni.

Lefel 1 – Ein nodau

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5

Bod yn gyson ac yn deg wrth ymdrin ag eraill

 

Unioni gwallau a cheisio canllawiau a chymorth priodol i’w hunioni

 

Rhannu’r holl wybodaeth berthnasol ag eraill

Parhau i gyflawni yn wyneb amgylchiadau anodd, ansicrwydd, anhawster neu newid.

 

Cefnogi ac annog eraill i ddelio ag ansicrwydd, anhawster, neu newid

 

Annog eraill i fod yn deg, agored a gonest

Herio arferion sefydledig pan nad ydynt yn gyson â thegwch nac yn agored.

 

Siarad allan hyd yn oed pan fo’n peryglu perthynas werthfawr neu gadarn

 

Ceisio unioni sefyllfaoedd anodd

Herio unigolion pwerus i ymddwyn mewn ffordd sy’n modelu gwerthoedd y sefydliad

 

Hyrwyddo ac ysgogi’n rhagweithiol ymrwymiad sefydliadol i wasanaethau cyhoeddus

 

Sicrhau bod unrhyw wybodaeth berthnasol yn cael ei rhannu ym mhob rhan o’rsefydliad

 

Sicrhau bod arferion sefydliadol yn dryloyw

Fel arweinydd gweladwy, modelu a hyrwyddo gwerthoedd y cyngor yn yr holl weithgareddau a’r rhyngweithiadau 

 

Cynnal y safonau uchaf o onestrwydd, hygrededd a pharch yn ystod cyfnodau o bwysau ac anawsterau sylweddol  

 

Rhoi arweiniad sy’n seiliedig ar werthoedd er mwyn datblygu a chynnal a chadw’r rhanbarth dinesig a threfniadau partneriaeth  

 

 

Ceisio deall eraill, a’u trin gyda pharch (Craidd)

Mae’r cymhwysedd hwn yn ymwneud â dangos dealltwriaeth o bobl eraill a gwerthfawrogi eu cyfraniad a’u safbwynt, hyd yn oed os yw’n wahanol i’ch un chi.

Lefel 1 – Ein nodau

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5

Gofyn am farn a theimladau eraill, a gwrando arnynt a’u cydnabod

 

Cydnabod ac ystyried barn a syniadau pobl eraill

 

Myfyrio ar ei ddealltwriaeth ei hun o deimladau pobl eraill

Cwestiynu eraill i ddeall eu barn a’i hystyried

 

Ceisio deall y rhesymau dros ymddygiad a barn eraill

 

Annog eraill i ystyried effaith eu gweithredoedd

Llunio’r amgylchedd i sicrhau bod eraill yn teimlo’n gadarnhaol a bod cyn lleied o wrthdaro â phosibl

 

Newid pethau pan fo ymddygiad pobl eraill yn achosi tarfu

 

Chwilio am gyfleoedd ac achub arnynt i greu a chefnogi fforymau lle gall pobl fynegi eu barn a’u pryderon

Asesu cryfderau a meysydd datblygu pobl eraill, gan alinio eu cryfderau i’r galw amdanynt a’r ceisiadau a wneir iddynt

 

Ceisio deall gwraidd emosiynau negyddol o fewn y sefydliad a’r tu allan iddo

 

Nodi a gweithredu er mwyn ceisio rhagweld sefyllfaoedd lle bydd emosiynau cryfion ar waith.

Meithrin cydberthnasau cadarnhaol ag eraill dan amgylchiadau heriol a chymhleth

 

Deall ffactorau gwleidyddol, ariannol, enw da a ffactorau eraill sy’n dylanwadu ar ymddygiad uwch aelodau o staff ac ymateb iddynt

 

Cydnabod a chymryd  camau i ddatrys rhesymau diwylliannol neu systemig dros wrthdaro, camddealltwriaeth  neu ddiffyg cydweithredu

 

Modelu ymddygiad sy’n cydweithredu, cefnogi ac yn parchu eraill yn gyson

 

Datblygu potensial

Mae’r cymhwysedd hwn yn ymwneud â nodi a meithrin talent er mwyn sicrhau bod gennym y gallu sydd ei angen yn y dyfodol.

Lefel 1 – Ein nodau

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5

 

Cefnogi eraill i nodi eu hanghenion datblygiadol a chanfod ffyrdd o’u diwallu

 

Cefnogi eraill i feithrin dealltwriaeth a/neu sgiliau

 

Mentora eraill a rhannu gwybodaeth i wella perfformiad

Cefnogi eraill i feithrin y sgiliau sydd eu hangen yn y byrdymor, y tymor canolig a’r hirdymor

 

Rhoi adborth cadarnhaol ac adeiladol

 

Chwilio am gyfleoedd i hyfforddi a mentora eraill ac achub ar y cyfleoedd hynny

Hyrwyddo ac annog datblygiad staff ar draws y sefydliad

 

Ceisio sicrhau cronfa adnoddau i fodloni gofynion o ran talent yn y tymor hwy

 

Datblygu eraill fel y gallant ymgymryd â rolau arweinyddiaeth

Rhagweld anghenion sefydliadol sy’n newid a a chymryd camau i sicrhau bod gan bobl yr adnoddau sydd eu hangen i’w diwallu

 

Cyflawni rôl weledol a rhagweithiol er mwyn datblygu sgiliau arwain a rheoli ar draws y sefydliad

 

Deall a meithrin y sgiliau a’r ffyrdd o ymddwyn sydd eu hangen er mwyn manteisio i’r eithaf ar drefniadau partneriaeth eraill 

Arwain newid

Mae’r cymhwysedd hwn yn ymwneud â chymryd cyfrifoldeb am newid, annog blaengaredd a sicrhau bod amcanion y Cyngor yn wir ac yn berthnasol i eraill.

Lefel 1 – Ein nodau

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5

 

 

 

 

Hyrwyddo a bod yn gadarnhaol am newid

 

Chwilio am gyfleoedd i gyfrannu at yr agenda newid i’ch hun ac eraill

 

Helpu eraill i ddeall y rhesymau dros y newid a’r broses

Gosod a chyfleu gweledigaeth a rhesymeg dros newid

 

Chwilio am ffyrdd o gefnogi a chyfrannu at newid llwyddiannus

 

Galluogi a chefnogi cydweithwyr a rhanddeiliaid i ymdrin yn effeithiol â newid

Symleiddio neges gymhleth neu ddryslyd i roi gweledigaeth glir y gall eraill gredu ynddi a’i gweithredu

 

Yn gallu cyflawni gwaith dilynol ar newid i sicrhau ei fod yn cael ei ymgorffori’n llawn yn y sefydliad, bod y buddion yn cael eu gwireddu a bod gwersi yn  cael eu dysgu i newid yn y dyfodol.

 

Creu a hyrwyddo  diwylliant ac amgylchedd lle caiff newid ei reoli mewn ffordd effeithiol a sensitif, i wella’r tebygolrwydd o gefnogaeth a llwyddo

Creu gweledigaeth gydlynol, gan gysoni ac integreiddio llawer o fentrau a rhaglenni newid gwahanol

 

Profi a gwerthuso effaith hirdymor a strategol o raglenni newid  

 

Sicrhau bod strwythurau ac adnoddau ar waith er mwyn arwain a rheoli rhaglenni newid mewn ffordd effeithiol  

 

Cefnogi newid a diogelu cefnogaeth gan uwch chwaraewyr yn fewnol ac yn allanol 

 

Dangos ymroddiad gwydnwch ac ystwythder yn gyson yn ystod cyfnodau heriol o newid  

 

Ysgogi newid a gwelliant

Mae’r cymhwysedd hwn yn ymwneud â’r gallu i edrych i’r dyfodol, rhagweld digwyddiadau, gweld cyfleoedd a chymryd camau nawr i lywio’r dyfodol.

Lefel 1 – Ein nodau

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5

Chwilio am gyfleoedd i wella ac achub arnynt

 

Bod yn hyblyg ac yn agored i newidiadau

 

Cydweithio pan fydd newid yn effeithio arnoch

Defnyddio gwybodaeth a phrofiad i gynnig awgrymiadau ar gyfer gwella  

 

Delio â'r ‘annisgwyl’ ac addasu’n barod i newid.

 

Nodi a gweithredu i atal problemau posibl

Annog, hyrwyddo a chefnogi syniadau newydd

 

Annog ac ysgogi eich hun ac eraill yn gyson i wella dulliau a ffyrdd o weithio

 

Nodi a gweithredu dulliau newydd o wella

Chwilio am gyfleoedd hirdymor a fydd yn creu newidiadau cadarnhaol a chymryd camau i’w gwireddu

 

Nodi ffyrdd newydd a beiddgar o feddwl a syniadau pendant i ymateb i gyfleoedd sydd ar y gweill

 

Defnyddio data mewnol ac allanol a thueddiadau i ychwanegu gwerth i gwsmeriaid  a’r cyngor

 

Pennu cyfeiriad clir o ran sut y gall y sefydliad wella

 

Cydnabod yr achosion hynny pan mai dim ond modelau darparu radical fydd yn sicrhau’r canlyniadau dymunol  

 

Bod yn greadigol a meddwl heb ffiniau: herio safbwyntiau cul ac amharodrwydd i newid  

 

Cymryd camau cyflym i droi syniadau cychwynnol yn ganlyniadau gwirioneddol pan fo gweithredu ar hast yn hanfodol  

 

Nodi'r achosion hynny pan na fydd ‘syniadau da’ yn gyson â’r darlun mawr neu’r bwriad strategol  

 

Ymwybyddiaeth o’r sefydliad

Mae’r cymhwysedd hwn yn ymwneud â deall strwythurau ffurfiol ac anffurfiol, gwneud penderfyniadau, hinsawdd a diwylliant, a gwleidyddiaeth sefydliadol, sy’n llunio’r ffordd y mae’r cyngor yngweithio.

Lefel 1 – Ein nodau

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5

 

 

Nodi a herio cyfyngiadau sefydliadol lle y bo’n berthnasol

 

Nodi ffynonellau dylanwad ffurfiol ac anffurfiol a defnyddio gwybodaeth i feithrin perthnasau â gweithwyr sy’n gwneud penderfyniadau/gweithwyr dylanwadol allweddol

 

Cydnabod y rhesymau dros ymddygiad sefydliadol parhaus

Cydnabod ac ymateb i rymoedd mewnol ac allanol sy’n effeithio ar y sefydliad

 

Nodi tueddiadau a newidiadau – yn fewnol ac yn allanol –a fydd yn effeithio ar y sefydliad yn y dyfodol.

 

Ffurfio a chynnal perthnasau â sefydliadau, cyrff ac unigolion rhanbarthol a chenedlaethol allweddol a gwella sefyllfa’r cyngor

 

Nodi a manteisio i’r eithaf ar brosesau gwneud penderfyniadau mewn trefniadau rhanbarth dinesig a threfniadau partneriaeth eraill  

 

Dylanwadu o fewn amrywiaeth o drefniadau gweithio gwahanol e.e. rhanbarth dinesig, partneriaethau sector preifat, ac ati

 

Gwaith partneriaeth a chorfforaethol

Mae’r cymhwysedd hwn yn ymwneud â phennu gwerth, datblygu a chynnal rhwydweithiau a chydberthnasau i gyflawni amcanion.

Lefel 1 – Ein nodau

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5

Cyfranogi’n weithredol fel aelod o dîm

 

Rhannu gwybodaeth a syniadau yn agored â’ch tîm eich hun

 

Cefnogi eraill i gwblhau tasgau

Nodi a meithrin cydberthnasau gwaith effeithiol a chydweithredol

 

Rhannu gwybodaeth a syniadau yn agored â phob tîm perthnasol

 

Cydnabod blaenoriaethau gwahanol i randdeiliaid a’u hystyried

Cynnal rhwydwaith o gydweithwyr mewnol ac allanol i alluogi gwasanaethau i gael eu gwella a’u darparu

 

Hyrwyddo a ffurfio timau traws-swyddogaethol i gyflawni canlyniadau a gwelliant

 

Cydweithio i ennill cefnogaeth a dod i gytundeb wrth anelu at nod cyffredin

Hyrwyddo ac arwain gwaith partneriaeth a chorfforaethol, ym mhob rhan o’r sefydliad a thu hwnt

 

Defnyddio’ch holl gysylltiadau i ysgogi newid helaeth, pellgyrhaeddol

 

Rheoli cydberthnasau cymhleth, yn fewnol ac yn allanol, i sefydlu nodau cyffredin a datblygu cyd-ymrwymiad at ganlyniadau cadarnhaol

Meithrin a datblygu rhwydwaith cymhleth yn barhaus o gydberthnasau ar lefel uwch er mwyn optimeiddio cynhyrchiant y rhanbarth dinesig

 

Canolbwyntio ar ganlyniadau dymunol a diffinio’r math o drefniadau partneriaeth a fydd yn eu cyflawni orau

 

Sicrhau bod y partneriaethau strategol cywir ar waith er mwyn optimeiddio’r defnydd o adnoddau’r sector cyhoeddus mewn hinsawdd ariannol galed 

 

Datgloi’r rhwystrau strategol allweddol i bartneriaeth a chydweithredu

 

Manteisio ar y defnydd o bartneriaethau masnachol a mentrau, tra’n ystyried y ffactorau risg yn effeithiol 

Cyfathrebu

Mae’r cymhwysedd hwn yn ymwneud â hwyluso pob math o wybodaeth a negeseuon i gynulleidfaoedd gwahanol yn y ffordd fwyaf effeithiol

Lefel 1 – Ein nodau

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5

Cyfathrebu’n glir ac effeithiol

 

Gwrando ar eraill

 

Rhannu gwybodaeth a dealltwriaeth ag eraill.

 

 

Cymryd gwybodaeth dechnegol neu gymhleth a’i throi’n ohebiaeth lafar neu ysgrifenedig glir

 

Llunio deunydd cyfathrebu penodol sydd wedi’i deilwra ac sy’n hawdd ei ddeall i’r gynulleidfa darged.

 

Creu cyfleoedd i gasglu a rhannu adborth a gwybodaeth ddefnyddiol

Dewis y dulliau a’r sianeli cyfathrebu mwyaf priodol

 

Cyfleu negeseuon heriol a dadleuol yn agored

 

Ymateb yn agored i heriau a mynd i’r afael â phryderon

Cyfathrebu’n briodol mewn ymateb i argyfwng neu ddigwyddiad annisgwyl pan y gall yr amser paratoi fod yn gyfyngedig.

 

Gallu cyfleu gwybodaeth gymhleth, strategol a chysyniadol iawn i eraill mewn ffordd ystyrlon a pherthnasol

 

Creu amgylchedd a diwylliant sy’n annog cyfathrebu agored, gonest, amserol ac effeithiol

Cyfathrebu a dylanwadu’n effeithiol mewn amgylcheddau mewnol ac allanol hanfodol 

 

Dehongli’n gywir yr hyn sydd wedi/heb ei ddweud mewn trafodaethau a negodiadau ar lefel uwch: archwilio’r negeseuon cynnil pwysig hanfodol 

 

Rhoi’r Cyngor mewn safle clir a chredadwy wrth  amlinellu ei safbwynt

 

Cyfleu’r negeseuon cywir yn y mannau cywir er mwyn diogelu’r canlyniadau dymunol

 

Dadansoddi, datrys problemau a gwneud penderfyniadau

Mae’r cymhwysedd hwn yn ymwneud â chasglu gwybodaeth allweddol, cydnabod risgiau, gwerthuso, gwneud penderfyniadau i gefnogi arfer gorau.

Lefel 1 – Ein nodau

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5

Gwneud penderfyniadau rhesymegol sy’n seiliedig ar dystiolaeth

 

Meddu ar ddull rhesymegol o ddatrys problemau

 

Ceisio sicrhau bod yr holl wybodaeth allweddol yn cael ei chasglu

Ystyried amrywiaeth o opsiynau er mwyn datrys problemau yn effeithiol a gwneud penderfyniadau rhesymol.

 

Rhagweld yr effaith y bydd penderfyniadau yn ei chael ac, wrth ystyried hyn, cyfleu a gweithredu datrysiadau

 

Defnyddio dulliau priodol o gasglu’r holl wybodaeth berthnasol i wneud penderfyniad a/neu ddatrys problem

 

 

Ymchwilio i opsiynau a’u gwerthuso wrth wneud penderfyniadau tra’n rhagweld ac yn asesu risgiau byrdymor a thymor canolig

 

Sicrhau bod atebion i broblemau cymhleth yn realistig ac ymarferol

 

Cyflawni gwaith dilynol ar atebion / penderfyniadau, nes eu bod wedi cau neu eu datrys, i sicrhau bod eraill yn eu deall a’u gweithredu

 

Rhagweld ac asesu risgiau hirdymor a strategol, mynd i’r afael â nhw a helpu eraill i’w hadnabod a mynd i’r afael â nhw

 

Creu amgylchedd a diwylliant lle mae pobl yn gwneud penderfyniadau a chymryd cyfrifoldeb drostynt

 

Cymryd camau priodol i gyfathrebu a delio ag effaith penderfyniadau ar gydweithwyr, cwsmeriaid a/neu bartneriaid

 

Edrych y tu hwnt i’r materion sy’n wynebu’r Cyngor ar hyn o bryd a’u rhoi yng nghyd-destun cyfeiriad strategol y Cyngor 

 

Mae hyrwyddo a meithrin proses gydgysylltiedig o wneud penderfyniadau  yn sicrhau bod pobl allweddol yn cyfathrebu ac yn alinio eu hymdrechion hanfodol 

 

Ymgymryd â gwaith dadansoddi strategol cymhleth a chyflwyno’r opsiynau i uwch wleidyddion mewn ffordd gywir a chytbwys

 

Goruchwylio a rheoli goblygiadau tymor hwy a darpar ganlyniadau anfwriadol penderfyniadau strategol allweddol

 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Dileu gwahaniaethu a rhwystrau o ran mynediad teg i gyflogaeth a gwasanaethau’r Cyngor ar sail oedran, anabledd, hunaniaeth/ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth (gan gynnwys cyplau o'r un rhyw), hil, crefydd neu gredo, rhyw, tueddfryd rhywiol neu’r iaith Gymraeg. Cydnabod, gwerthfawrogi a dathlu gwahaniaeth, a bod â’r gallu i gydweithio i greu cymdeithas fywiog, amrywiol, cyfiawn, cydlynol a gweddus lle y gall pawb fwynhau eu hawliau dynol a gwireddu eu potensial.

Lefel 1 – Ein nodau

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5

Dilyn polisïau, gweithdrefnau a deddfwriaeth ar gydraddoldeb

 

Trin eraill ag urddas a pharch

 

Cydnabod gwerth gwahaniaethau rhwng pobl

Hyrwyddo pwysigrwydd cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithle ac wrth ddarparu gwasanaethau

 

Cydnabod a chyfleu bod gan bob cyflogai rôl i’w chyflawni wrth wneud y Cyngor yn Gyflogwr Dewis sy’n darparu gwasanaethau i gymunedau amrywiol yn llwyddiannus

Nodi a sicrhau arfer da o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth a chwalu rhwystrau

 

Sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth bob amser yn cael eu hystyried wrth gyflwyno gweithgaredd, polisi neu benderfyniad arall

 

Cefnogi eraill i ystyried a chyflawni arfer da

 

Hyrwyddo a sicrhau diwylliant lle caiff cydraddoldeb ac amrywiaeth eu gwerthfawrogi drwy ddarparu gwasanaethau a chyflogaeth yn deg

 

Eirioli a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn y sefydliad

 

Ymgysylltu â chymunedau a rhanddeiliaid sy’n gysylltiedig â chydraddoldeb, a’u cynnwys yn y gwaith o lunio polisïau’r Cyngor

 

Herio a phrofi gwasanaeth er mwyn sicrhau bod ymrwymiadau i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael eu gweithredu’n gadarn

 

Rhoi systemau ar waith a’u defnyddio er mwyn gwerthuso i ba raddau y mae gwasanaethau’n sicrhau canlyniadau dymunol ym mywydau defnyddwyr gwasanaeth: cymryd camau i fynd i’r afael ag agweddau ar anghydraddoldeb

 

Herio a gwella diwylliant a phrosesau’r sefydliad; sicrhau bod potensial pob cyflogai’n cael ei nodi, ei feithrin a’i wireddu’n llawn

 

Cydweithio â sefydliadau partner er mwyn sicrhau, yn gydlynol,  ganlyniadau strategol gwell o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth. sicrhau canlyniadau dymunol ym mywydau defnyddwyr gwasanaeth: cymryd camau i fynd i’r afael ag agweddau ar anghydraddoldeb

Manteisio i’r eithaf ar adnoddau

Arwain a chreu diwylliant lle y caiff adnoddau eu defnyddio’n effeithiol, eu rheoli’n effeithlon a’u defnyddio’n greadigol i sicrhau’r canlyniadau gorau i’r ddinas a’r rhanbarth.

Lefel 1 – Ein nodau

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5

 

 

 

Rhoi lefel uwch o arweiniad a chyngor i reolwyr o ran defnyddio adnoddau’n effeithlon

 

Bod yn gyfrifol am ddatblygu sgiliau ac agweddau sy’n hyrwyddo defnydd effeithiol o adnoddau

 

Annog diwylliant creadigol, lle y mae pobl yn chwilio am ffyrdd newydd neu wedi’u haddasu er mwyn sicrhau canlyniadau rhagorol yn fwy effeithlon

 

Cymryd penderfyniadau anodd ynghylch gwasanaethau gan roi blaenoriaethau cwsmeriaid yn gyntaf

 

 

Rhoi cyfeiriad strategol i uwch gydweithwyr am le y dylid buddsoddi, dadfuddsoddi ac arbed: egluro cyd-destun y darlun mawr (yn unol â blaenoriaethau’r Cabinet)

 

Dangos craffter masnachol; gan ddeall ffactorau ariannol a ffactorau eraill mentrau posibl

 

Meithrin diwylliant o atebolrwydd lle y caiff adnoddau eu rheoli yn effeithlon ac yn ofalus ar draws yr holl wasanaethau

 

Defnyddio partneriaethau rhanbarthol a phartneriaethau eraill er mwyn manteisio i’r eithaf ar adnoddau

 

Annog a chefnogi ymdrechion i ddenu ffrydiau incwm newydd neu gynyddol

 

Dangos Craffter Gwleidyddol

Gweithio’n effeithiol yng nghyd-destun awdurdod a arweinir gan aelodau; deall blaenoriaethau gwleidyddol y rhanbarth dinesig a sicrhau safle fel ymgynghorydd diduedd y gall pobl ymddiried ynddo. Helpu gwleidyddion ar lefel uwch i ‘brofi’ a gwerthfawrogi’n llawn y ffyrdd gorau o weithredu blaenoriaethau ac ymrwymiadau cytunedig.

Lefel 1 – Ein nodau

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5

 

 

 

Deall prosesau gwneud penderfyniadau gwleidyddol allweddol ac ymgysylltu â hwy’n briodol

 

Sicrhau bod ymatebion clir, cywir ac amserol yn cael eu llunio i ymholiadau aelodau

 

Dirprwyo ar gyfer y Cyfarwyddwr perthnasol a rhoi arweiniad cadarn i uwch aelodau etholedig

 

Sicrhau bod rheolwyr a staff yn ymgysylltu’n briodol ac yn effeithiol ag aelodau etholedig

 

Deall blaenoriaethau’r Cabinet a’u trosi’n gamau yn y sefydliad

 

Cynnig cyngor clir a chywir i uwch wleidyddion, gan amlygu manteision, risgiau a goblygiadau dewisiadau strategol allweddol

 

Bod yn ymwybodol o sensitifrwydd gwleidyddol, tra’n cadw gwrthrychedd anwleidyddol

 

Hysbysu gwleidyddion mewn modd amserol a rhagweithiol, gan osgoi syrpreisys diangen

 

Deall a gwneud synnwyr o agendâu gwleidyddol lleol, rhanbarthol a chenedlaethol