Swyddi Gwag

 Fel cyflogwr cyflecyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw'nofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadaugan unigolion nad oes ganddynt gynrychiolaeth ddigonol, sef y rhai;

  • sy'n 25 oed ac iau
  • nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
  • o'n cymunedau lleol gan gynnwys unigolion anabl, gofalwyr a'r rheiny o gymunedau Pobl Ddu a lleiafrifoedd Ethnig ac LHDTh+ Caerdydd
  • gallu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg a/neu ieithoedd cymunedol eraill.

Ni ddylai unrhyw ymgeisydd, cyflogai neu ddefnyddiwr gwasanaeth gael ei drin yn llai ffafriol ar sail oedran, anabledd, hunaniaeth rhywedd/ailbennu rhywedd, priodas a pharteriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, (gan gynnwys cyplau o'r un rhyw), hil, crefydd, cred neu ddiffyg cred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol a'r Gymraeg.


Ymgeiswyr ag anabledd


Mae Cyngor Caerdydd yn achrededig fel Cyflogwr Hyderus ag Anabledd ac mae’n hyrwyddo ymrwymiad i arfer da mewncyflogaeth anabledd. Yn rhan o’r ymrwymiad hwn, cynigir cyfweliad i ymgeiswyrag anabledd ac sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y rôl, gan ofyniddynt cyn dod a oes angen gwneud unrhyw addasiadau rhesymol i’w galluogi igymryd rhan yn y broses.


Cynllun CydnabodCyflogwyr Amddiffyn


Mae Cyngor Caerdydd wedi ennill Gwobr Arian Cynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn i gydnabod ei gefnogaeth a'i ymrwymiad i gymuned y lluoedd arfog.  Byddwn bob amser yn croesawu ceisiadau am swyddi gan aelodau o'r lluoedd arfog, gan gynnwys milwyr wrth gefn a chadetiaid na fyddant byth o dan anfantais annheg ar unrhyw adeg o'n proses recriwtio a dethol.


Mae'r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn sicrhau ein bod yn cyfathrebu â chi yn eich dewis iaith boed yn Gymraeg, yn Saesneg neu'n ddwyieithog dim ond i chi roi gwybod i ni pa un sydd well gennych.  Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn creu unrhyw oedi.

    Angen help i ymgeisio am y swyddi hyn? Cysylltwch â’r Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith 

    Ffôn: 029 2087 1071

    Ebost: CyngoriMewniWaith@caerdydd.gov.uk