Ymwadiad

 • Mae Cyngor Caerdydd yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir, ond ni all fod yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddeillio o ddefnyddio’r wybodaeth honno. O ganlyniad, chi sy’n atebol wrth ddefnyddio unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau ar y wefan hon.

   

  Nid yw Cyngor Caerdydd yn rheoli ansawdd dolenni allanol ac nid yw’n gyfrifol mewn unrhyw ffordd am gynnwys safleoedd cysylltiedig o’r fath. Ni ddylid dehongli enw unrhyw drydydd parti ar y tudalennau hyn fel argymhelliad o gynnyrch neu wasanaethau'r parti hwnnw.

   

  Gall defnyddio’r wefan hon heb awdurdod fod yn drosedd ac/neu gall arwain at hawliad am iawndal.

   

  Mae cyfraith Lloegr yn berthnasol wrth ddefnyddio’r wefan hon ac os bydd unrhyw anghydfod yn deillio o’i defnyddio.


 • Anfon Ffurflen Gais yn Ddiogel


  Er mwyn anfon eich Ffurflen Gais Ar-lein atom i ni ei hystyried, mae angen i ni drosglwyddo eich manylion personol dros y rhyngrwyd. Mae gennym brosesau gwaith, prosesau electronig a phrosesau rheolaethol addas i ddiogelu gwybodaeth o'r fath, gan gynnwys defnyddio technoleg Amgryptio 128-darn diogel (SSL).


 • Deddf Diogelu Data 1998 – Caniatâd ac Ardystio Manylion  Dim ondar gyfer dibenion ymgeisio am swydd wag yng Nghyngor Caerdydd, a'r prosesaurecriwtio cysylltiedig, y defnyddir y data personol a roddwch ar y ffurflenhon. Gellir defnyddio’r data hefyd at ddibenion ystadegol ac yn enwedig at einpolisi cydraddoldeb integredig. Bydd y data’n cael ei storio ar gyfrifiadurac/neu ar ffeiliau papur.   Er mwyn gweinyddu hyn, gall Cyngor Caerdydd rannu eich data personol gyda Lumesse a'usefydliad gwe-letya.

   

  Bydd ffurflenni cais ar gyfer ymgeiswyr aflwyddiannus yn cael eu cadw am 6 mis yng Ngwasanaeth Recriwtio’r Cyngor ar ôl penodi i’r swydd, ac yna byddant yn caeleu dinistrio. Yn ôl penderfyniad y Cyngor, gall rhoi gwybodaeth anghywir arwainat beidio ag ystyried eich cais, neu at derfynu’ch contract os byddwch eisoes wedi'ch penodi i'r swydd.


  Ni fyddeich manylion personol yn cael eu datgelu i unrhyw sefydliad arall heb eich caniatâd chi, ac eithrio pan fydd dyletswydd statudol ar y Cyngor i’w datgelu, neu os bydd y manylion yn gysylltiedig â Chyngor Caerdydd.

   

  Drwy anfon Ffurflen Gais Ar-lein rydych chi’n cadarnhau eich bod yn rhoi caniatâd i Gyngor Caerdydd gofnodi a phrosesu’r wybodaeth sydd ar eich ffurflen gais. Rydych chi hefyd yn cadarnhau bod y wybodaeth ar eich ffurflen gais yn gywir.


  Mae gan yr awdurdod hwn ddyletswydd i ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo, ac i'r perwyl hwn gellir defnyddio'r wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen hon i atal a chanfod twyll. Gellir hefyd rannu'r wybodaeth hon â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus at y dibenion hyn.


  Am ragoro wybodaeth, gweler destun cryno yr Hysbysiad Prosesu Teg drwy fynd i www.caerdydd.gov.uk/twyll a thestun llawn yr Hysbysiad Prosesu Teg ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru http://www.wao.gov.uk/cymraeg/whatwedo/1252.asp

   

  Neu cysylltwch â:

   

  Y Rheolwr Diogelu Data

  Cyngor Caerdydd

  Ystafell 356

  Neuaddy Sir

  Caerdydd

  CF10 4UW

  Ffôn:(029) 20873346

 • Hawlfraint


  Mae’r safle hwn wedi’i ddiogelu gan hawlfraint. Fe’i cyhoeddir gan Gyngor Caerdydd, ac mae naill ai’n eiddo i'r Cyngor neu wedi'i drwyddedu iddo. Bydd ar gael i chi o dan delerau sy’n cynnwys y canlynol (ac maent yn berthnasol i'r holl safle neu unrhyw ran ohono): 

   

  •   ar gyfer eich defnydd personol chi’n unig y mae’r safle;

  •   ni chewch gopïo na throsglwyddo nac ailgynhyrchu’r safle mewn unrhyw ffordd, na'i wneud yn gyhoeddus ac eithrio drwy ei lwytho i un cyfrifiadur ac edrych arno ar gyfer defnydd preifat yn unig;

  •   heb ganiatâd ysgrifenedig clir gennym ymlaen llaw, ni chewch ddosbarthu na chamddefnyddio'r safle’n fasnachol, na’i drosglwyddo na'i wneud yn gyhoeddus ar rwydwaith;

  •   chi sy’n gyfan gwbl atebol wrth ddefnyddio’r safle.